Chocolate Bonvita Dark

Bago a Bago Vamos Mudar o Mundo!
Chocolate Bonvita Dark

Chocolate Bonvita Dark

€ 3,70

Chocolates, Mel e Adoçantes

Abelhas Mel 215gr
€ 6,00
Açúcar mascavado claro Açúcar mascavado claro
€ 4,10 / Kg
Açúcar mascavado rapadura Açúcar mascavado rapadura
€ 4,10 / Kg